Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("AV") annuleren en vervangen de vorige. Zij kunnen op regelmatige basis worden geactualiseerd.

I.                 ALGEMENE BEPALINGEN | De AV worden uitgegeven door Creaton Terreal Benelux NV ("de Verkoper"). Alle verwijzingen naar "wij", "ons" of "onze" hebben betrekking op de Verkoper. De AV zijn van toepassing t.a.v. elke kandidaat-koper of koper die producten bij ons bestelt of koopt ("Koper"). Alle verwijzingen naar "u" of "uw" hebben betrekking op de Koper. Deze AV worden aan elke Koper toegezonden of overhandigd en zijn van toepassing op alle verkopen van onze producten, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met bijzondere verkoopvoorwaarden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om zijn klanten, onderaannemers, enz. correct te informeren over de AV of relevante voorwaarden (bv. inzake garantie, gebruiksrichtlijnen, enz.). Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Koper deze AV en onze prijsvoorwaarden. Eventuele andere voorwaarden van de Koper (bijvoorbeeld voorwaarden op de bestelling of in algemene inkoopvoorwaarden) binden de Verkoper niet, tenzij wij daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd, ongeacht wanneer zij ter kennis van de Verkoper zijn gekomen. Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van deze AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van één van de genoemde bepalingen.

 II.                CONTRACTUELE DOCUMENTEN - BESTELLINGEN | Onze prijslijsten, catalogi, voorstellen of andere reclame- of promotiedocumenten dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen aanbod. Wij behouden ons het recht voor een product zonder voorafgaande kennisgeving uit ons assortiment te nemen, de productie (tijdelijk of definitief) stop te zetten of de kenmerken ervan te wijzigen om redenen die met name verband houden met technische ontwikkelingen of wijzigingen in de fabricage- of verpakkingsvoorwaarden. Zulke wijzigingen hebben normaliter geen gevolgen voor lopende bestellingen. In geval van een belangrijke wijziging van reeds bestelde (maar nog niet geleverde) producten, zal de Verkoper de Koper hiervan schriftelijk in kennis stellen en de Koper de mogelijkheid bieden de verkoop te annuleren door de Verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de tien (10) werkdagen. De bestellingen moeten schriftelijk worden gedaan door middel van een door de Koper naar behoren ingevulde bestelbon en moeten alle definitieve gegevens bevatten die nodig zijn voor de goede uitvoering ervan. Zij worden slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Geen enkele wijziging of annulering van een bestelling door de Koper zal mogelijk zijn na de bevestiging van bestelling.

 III.              LEVERING | De levering geschiedt overeenkomstig de (door de Verkoper aanvaarde) bestelling en gebeurt steeds “ex works” (“af fabriek”), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Koper is verplicht deze producten af te nemen binnen een termijn van maximum drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de datum van het bericht van beschikbaarheid van de goederen. Indien de Koper nalaat dit te doen, behoudt de Verkoper zich het recht voor de Koper opslagkosten per dag vertraging en een vaste administratieve kost van 250,00 euro aan te rekenen. Het staat de Verkoper vrij om, op verzoek van de Koper, het vervoer te regelen voor rekening van de Koper. In dat geval, reizen de goederen op kosten en risico van de Koper. In geval van schade, verlies of tekorten, is het de verantwoordelijkheid van de Koper om een voorbehoud te maken en een vordering in te stellen t.a.v. de verantwoordelijke vervoerder, conform artikel 30 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). Indien de vervoerder t.a.v. de Koper bedingen oplegt, waarbij de transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, dan zijn die niet aan ons tegenstelbaar. In geval van weigering of annulering van een bestelling door de Koper, heeft de Verkoper recht op een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs, onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

 IV.              LEVERINGSTERMIJNEN OF BESCHIKBAARHEID | De Verkoper is gerechtigd om leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren, afhankelijk van de productiecapaciteiten, de beschikbaarheid en de volgorde waarin de bestellingen worden ontvangen. Onze levertijden worden louter bij wijze van indicatie gegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van productie, aanvoer en transport. Vertragingen in de geraamde leveringstermijn geven geen aanleiding tot schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling, tenzij wordt aangetoond dat zij te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet. Wij zijn niet aansprakelijk voor overmacht of andere oorzaken buiten onze wil, zoals stakingen (zowel in onze vestigingen als bij derden), oorlog, pandemie, lock-outs, vorst, brand, overstromingen, stormen, technische storingen, tekorten aan grondstoffen enz. (“Overmacht”) die een vertraging of opschorting van de levering tot gevolg hebben. De uitvoering van de door Overmacht aangetaste verbintenissen (behoudens betaling door de Koper) zal worden opgeschort tijdens de periode waarin de Overmacht voortduurt. Indien de uitvoering van de aangetaste verbintenissen is opgeschort tijdens een periode die 9 maanden overschrijdt, hebben zowel de Verkoper als de Koper het recht om de bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid vanaf haar schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij. Indien de Koper de betalingsvoorwaarden voor vorige of lopende leveringen niet nakomt, hebben wij het recht de levering op te schorten totdat het achterstal is aangezuiverd. 

V.               AANVAARDING - KENMERKEN | De producten worden geacht te zijn ontvangen en aanvaard "af fabriek", zelfs in geval het transport door ons wordt geregeld voor rekening van de Koper. Onverminderd de jegens de verantwoordelijke vervoerders te nemen maatregelen (zoals bepaald in III hierboven), moeten klachten betreffende een zichtbaar gebrek of een zichtbare niet-conformiteit van de geleverde producten, om in aanmerking te worden genomen, schriftelijk worden geformuleerd door de Koper t.a.v. de Verkoper binnen drie (3) werkdagen na ontvangst en voordat de producten worden geïnstalleerd. In geval zulk een zichtbaar gebrek of een zichtbare niet-conformiteit door de Verkoper is bevestigd, dan zal de Verkoper overgaan tot de kosteloze herstelling of vervanging van de relevante producten, met uitsluiting van eender welke andere maatregel (zoals schadevergoeding of andere compensatie). De producten worden geleverd met de gebruikelijke kenmerken. Tenzij uitdrukkelijk anders aanvaard door de Verkoper, kan de Verkoper geen homogeniteit van uiterlijk of tint garanderen (noch voor een bepaalde kleur, noch voor eenzelfde vervaardiging), aangezien dit kan variëren op basis van de gebruikte grondstoffen. Geen enkele klacht met betrekking tot zulk esthetische aspect van het product kan worden aanvaard door de Verkoper. 

VI.              GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID | Wij garanderen dat, op het moment van de levering, de technische karakteristieken van de producten in overeenstemming zijn met onze productspecificaties en afkeurgrenzen. Wij garanderen, gedurende 30 jaar vanaf de levering, dat het product, met name de keramische en betonnen dakproducten van CREATON TERREAL met uitsluiting van gelijmde producten, zijn functies zal vervullen overeenkomstig de bij de levering geldende normen ter zake in verband met de intrinsieke kwaliteiten van de producten inzake waterdichtheid, wateropslorping door onderdompeling, vorstweerstand en buigsterkte, op voorwaarde van plaatsing, stockage en onderhoud volgens onze voorschriften en van normale gebruiksomstandigheden en een normaal atmosferisch milieu. Om de garantie te genieten, dient de Koper binnen acht (8) werkdagen na ontdekking (of nadat het redelijkerwijze ontdekt had moeten worden) de schade schriftelijk aan de Verkoper mee te delen. De Koper dient de Verkoper de mogelijkheid te bieden een onderzoek naar de schade ter plaatse te verrichten. De producten die onvolwaardig worden bevonden aan de vermelde vereisten, zullen door de Verkoper worden vervangen door nieuwe of door een gelijkwaardig materiaal, en kosteloos ‘franco werf’ geleverd worden, met uitsluiting van andere kosten zoals afbraak-en plaatsingskosten, e.a.. De Verkoper behoudt zich het recht voor de producten te herstellen in plaats van te vervangen, indien hij dat redelijker acht in de gegeven omstandigheden. Herstellingen of vervangingen die in het kader van de garantie worden uitgevoerd, kunnen niet leiden tot een verlenging van de periode van de oorspronkelijke garantie die op het betrokken product van toepassing is. Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hierboven omschreven. Gebreken of niet-overeenstemmingen (en verslechteringen) zijn uitgesloten van de garantie indien zij veroorzaakt zijn door foutieve behandeling, foutieve stockage of plaatsing niet in overeenstemming met de voorschriften (technische gegevens) van de Verkoper, chemische of abnormale biologische aantasting, uitzonderlijke omstandigheden zoals storm, overstroming en gevallen van overmacht, vallende voorwerpen, vervuiling door stof, roet, verf of in het algemeen door externe mechanische factoren, vandalisme, breuk of krassen evenals andere degradaties die makkelijk kunnen worden vermeden door een regelmatig nazicht en onderhoud. Gebreken of niet-overeenstemmingen die, hoewel zij bij de levering zichtbaar waren, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een vordering als bedoeld in punt V hierboven, worden evenmin gedekt door de garantie. Onderhoud is de verantwoordelijkheid van de Koper. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om zijn klanten, onderaannemers, etc. naar behoren op de hoogte te brengen van deze garantievoorwaarden. In geval van welk gebrek dan ook, is het aan de Koper om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade te beperken. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, immateriële gevolgschade, bedrijfsschade of vertragingsschade), winstverlies, gemiste kansen, overwogen kostenbesparingen, productieverlies of voor elk verlies veroorzaakt door de verkoop, stockage of plaatsing van de producten. De eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper blijft steeds beperkt tot het bedrag (exclusief belasting) van de relevante factuur betaald door de Koper m.b.t. de producten in kwestie. Bovendien, indien ons personeel naar een bouwwerf wordt geroepen, vervangen zij geenszins enige deelnemer aan het bouwproces (projecteigenaar, installateur, projectleider, ontwerp- en controlebureaus, enz.), aangezien zij niet daarvoor bevoegd, noch verzekerd zijn. 

VII.            TERUGZENDING VAN GOEDEREN | Dit artikel heeft betrekking op de terugzending van goederen buiten het toepassingsgebied van de garantie zoals bepaald in VI hierboven. Elke terugzending van producten moet vooraf formeel worden goedgekeurd door onze verkoopafdeling en kan enkel in aanmerking worden genomen binnen dertig (30) dagen na levering. De teruggezonden goederen moeten opnieuw verhandelbaar zijn in de oorspronkelijke verpakking en vergezeld gaan van de leveringsbon, de desbetreffende factuur en een retourbon. De hoeveelheden van de teruggezonden goederen worden vastgelegd per volle pallet voor pannen en per stuk voor de hulpstukken. Elk product dat zonder ons akkoord wordt teruggestuurd en elk product dat wordt teruggestuurd naar een andere plaats dan de oorspronkelijke verzendingsplaats, zal worden geweigerd en zal niet in aanmerking komen voor een creditnota. Aangezien de kosten en risico’s van de terugzending steeds ten laste van de Koper zijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor de Koper de transportkosten aan te rekenen die hij zou hebben gemaakt. De teruggave geschiedt op basis van de oorspronkelijke prijs, tegen de gefactureerde prijs voor belasting op de datum van afhaling, na aftrek van een korting van 30%. Hoeveelheden van minder dan (10 lm) worden nooit teruggenomen.

 VIII.           PRIJZEN | Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen steeds “af fabriek”, exclusief transport, verpakking, stuthout, pallet, heffingen, belastingen en/of taksen. Tenzij de Verkoper schriftelijk anders bepaalt, zijn de prijzen gelijk aan de meest recente schriftelijk aan de Koper bekendgemaakte prijzen op datum van verscheping van de goederen (“af fabriek”). Indien deze prijzen verschillen van de prijzen die golden op het moment van de bestelling van de goederen, is de Verkoper gerechtigd deze prijswijziging door te rekenen aan de Koper voor zover deze prijswijziging het gevolg is van een stijging van de productiekosten met inbegrip van doch niet beperkt tot energie-, loon-, materiaal- en/of transportkosten. U heeft het recht de bestelling van de goederen getroffen door de prijswijziging te annuleren door de Verkoper daarvan in kennis te stellen binnen de tien (10) werkdagen na de aankondiging van de prijswijziging. Bij gebreke daarvan zal de Koper geacht worden zich impliciet akkoord te hebben verklaard met deze prijswijziging. 

IX.              BETALING | Onze facturen worden uitgeschreven op de dag van afhaling of verzending van de goederen. Zij vermelden met name de toepasselijke betalingsdatum (zonder korting). Zij zijn betaalbaar vóór de afhaling van de producten of, in voorkomend geval, binnen dertig (30) dagen te rekenen vanaf het einde van de maand van de op de factuur vermelde datum, via bankoverschrijving. Bij niet-betaling op de vervaldag worden op het factuurbedrag van rechtswege nalatigheidsintresten berekend tegen de wettelijke intrestvoet, voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze nalatigheidsintrest is verschuldigd zonder dat een aanmaning nodig is. De rente loopt vanaf de dag volgend op de op de factuur vermelde betalingsdatum tot de volledige betaling van alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen. Elke Koper die te laat betaalt, zal een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten betalen die is vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 euro (van rechtswege en zonder formaliteit verschuldigde vergoeding) en zal de Verkoper vergoeden voor de bijkomende kosten die hij heeft gemaakt om de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de juridische en financiële toestand van de Koper na te gaan en op basis van gegronde redenen de garanties te eisen die door de Verkoper geschikt worden geacht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen (betalingstermijnen en/of zekerheden, enz.). De onrechtmatige weigering van zulke garanties geeft de Verkoper het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. In geval van annulering van een bestelling lastens de Koper, heeft de Verkoper recht op een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs, onverminderd zijn recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade. 

X.                EIGENDOMSVOORBEHOUD | In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, is de eigendomsoverdracht van de verkochte goederen onderworpen aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren. In geval van niet-betaling - zelfs gedeeltelijk - op het overeengekomen tijdstip, kan de Verkoper de teruggave van de goederen eisen of ze zelfs terugvorderen, op kosten van de Koper. De Koper is gemachtigd, voor de normale werking van zijn zaak, de geleverde goederen door te verkopen (doch niet te leveren) alvorens betaling heeft plaatsgevonden. Deze machtiging wordt echter van rechtswege ingetrokken in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van opschorting van betaling door de Koper. De Verkoper kan de goederen in dat geval terugeisen. De bovenstaande bepalingen staan niet in de weg aan de overdracht aan de Koper van het risico van verlies of beschadiging van de eigendom van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, alsmede van de schade die zij kunnen veroorzaken. De Koper dient een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico's die de goederen vanaf het ogenblik van hun lading lopen of teweegbrengen. 

XI.              INDUSTRIËLE EIGENDOM | De berekeningen, tekeningen en plannen, in het algemeen alle documenten worden door ons opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat de door de Koper verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens behoort niet tot onze opdracht. De Koper heeft de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. De Koper draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens zouden kunnen bevatten, alsook voor alle schade die het gevolg is van de verkeerde gegevens. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag de Koper onze producten niet verkopen onder andere namen dan die welke door ons worden gebruikt. Octrooien, merken, knowhow, auteursrechten, zakengeheimen, modellen, plannen, studies en andere documenten en hulpmiddelen, door ons opgesteld, blijven onze volle eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden meegedeeld of gereproduceerd, zelfs indien een bijdrage in de kosten van hun opstelling werd gefactureerd. Geen enkele licentie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wordt door ons gegeven in verband met de verkoop van onze producten. Al de door ons ter beschikking gestelde documenten, alsook onze mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de Koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing van de materialen. 

XII.             RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT | Alle geschillen tussen de Verkoper en de Koper zullen exclusief worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank te Mechelen (België). Eender welk geschil m.b.t. deze AV is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van internationale verkoop wordt het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11-04-1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

XIII.           RECYCLAGE | De Verkoper heeft een pallet terugname en recycling programma opgezet. Hiervoor wordt verwezen naar de “Bestel en Leveringsvoorwaarden” zoals toegevoegd in de prijslijst.